پمپ

پمپ SGP 7 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 100 10 28 متوسط-سنگین        
2 200 10 55 متوسط-سنگین        
3 300 10 80 متوسط-سنگین        
4 400 10 110 متوسط-سنگین        
5 500 10 140 متوسط-سنگین        
6 700 10 200 متوسط-سنگین        

پمپ VGF 1 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200     سبک   2    
2 200     سنگین   6    
3 400     سبک   2    
4 400     سنگین   6    
5 700     سبک   2    
6 700     سنگین   6    

 

 

پمپ VGF 4 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   14 سبک 0.75 2    
2 200   14 سنگین 1.2 2    
3 200   14 سبک 1.1 6    
4 200   14 سنگین 1.6 6    
5 400   28.5 سبک 1.2 2    
6 400   28.5 سنگین 2.5 2    
7 400   28.5 سبک 1.5 6    
8 400   28.5 سنگین 2.4 6    
9 700   50 سبک 1.4 2    
10 700   50 سنگین 2.4 2    
11 700   50 سبک 2.2 6    
12 700   50 سنگین 3.8 6    

 

 

پمپ VGF 5 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   21.5 سبک 1.1 2    
2 200   21.5 سنگین 1.2 2    
3 200   21.5 سبک 1.5 6    
4 200   21.5 سنگین 2.2 6    
5 400   43 سبک 1.5 2    
6 400   43 سنگین 2.5 2    
7 400   43 سبک 1.8 6    
8 400   43 سنگین 3 6    
9 700   75 سبک 2 2    
10 700   75 سنگین 3 2    
11 700   75 سبک 3.2 6    
12 700   75 سنگین 4 6    

 

 

پمپ VGF 6 - مشخصات فنی

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   58 سبک 1.1 2    
2 200   58 سنگین 1.8 2    
3 200   58 سبک 1.5 8    
4 200   58 سنگین 3.1 8    
5 400   117 سبک 1.5 2    
6 400   117 سنگین 4.7 2    
7 400   117 سبک 3 8    
8 400   117 سنگین 6.2 8    
9 700   206 سبک 2.2 2    
10 700   206 سنگین 5.5 2    
11 700   206 سبک 4 6    
12 700   206 سنگین 7 6    
13 700   206 سبک 3 4    
14 700   206 سنگین 6 4    
15 700   206 سبک 5.5 8    
16 700   206 سنگین 7.5 8    

 

 

پمپ VGF 7 - مشخصات فنی

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   66 سبک 1.5 2    
2 200   66 سنگین 3 2    
3 200   66 سبک 2 8    
4 200   66 سنگین 4 8    
5 400   132 سبک 2.2 2    
6 400   132 سنگین 6.1 2    
7 400   132 سبک 3.3 8    
8 400   132 سنگین 8.1 8    
9 700   233 سبک 3 2    
10 700   233 سنگین 5.5 2    
11 700   233 سبک 5.5 6    
12 700   233 سنگین 7.5 6    
13 700   233 سبک 4 4    
14 700   233 سنگین 6.6 4    
15 700   233 سبک 7.5 8    
16 700   233 سنگین 9.8 8    

 

پمپ VGF 8 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   160 سبک 2 2    
2 200   160 سنگین 6.3 2    
3 200   160 سبک 3.7 8    
4 200   160 سنگین 8.3 8    
5 400   320 سبک 3 2    
6 400   320 سنگین 10.2 2    
7 400   320 سبک 7 8    
8 400   320 سنگین 14.1 8    
9 700   560 سبک 5.5 2    
10 700   560 سنگین 11 2    
11 700   560 سبک 7.5 6    
12 700   560 سنگین 17 6    
13 700   560 سبک 6.3 4    
14 700   560 سنگین 13 4    
15 700   560 سبک 7.5 8    
16 700   560 سنگین 19.8 8    

 

پمپ VGF 9 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   200 سبک 4 2    
2 200   200 سنگین 7.5 2    
3 200   200 سبک 5.5 8    
4 200   200 سنگین 11 8    
5 400   400 سبک 5.5 2    
6 400   400 سنگین 11 2    
7 400   400 سبک 8.5 8    
8 400   400 سنگین 15 8    
9 700   700 سبک 7.5 2    
10 700   700 سنگین 14 2    
11 700   700 سبک 12.5 6    
12 700   700 سنگین 18 6    
13 700   700 سبک 9.8 4    
14 700   700 سنگین 15 4    
15 700   700 سبک 15 8    
16 700   700 سنگین 20 8    

 

پمپ VGF 10 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   520 سبک 7.5 2    
2 200   520 سنگین 12.5 2    
3 200   520 سبک 11 8    
4 200   520 سنگین 15 8    
5 400   1050 سبک 11 2    
6 400   1050 سنگین 15 2    
7 400   1050 سبک 15 8    
8 400   1050 سنگین 18.5 8    
9 700   1300 سبک 15 2    
10 700   1300 سنگین 18.5 2    
11 700   1300 سبک 18.5 8    
12 700   1300 سنگین 22.5 8    

 

پمپ VGF 20 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 200   730 سبک 18.5 2    
2 200   730 سنگین 22.5 2    
3 200   730 سبک 22.5 8    
4 200   730 سنگین 30 8    
5 400   1450 سبک 33.5 2    
6 400   1450 سنگین 30 2    
7 400   1450 سبک 30 8    
8 400   1450 سنگین 45 8    
9 700   2550 سبک 30 2    
10 700   2550 سنگین 45 2    
11 700   2550 سبک 45 8    
12 700   2550 سنگین 75 8    

پمپ HFP 3 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 25 سبک 0.37      
2 700 20 25 سنگین 0.5      
3 700 50 25 سبک 0.55      
4 700 50 25 سنگین 0.75      
5 900 20 32 سبک 0.55      
6 900 20 32 سنگین 0.75      
7 900 50 32 سبک 0.75      
8 900 50 32 سنگین 1.1      
9 1400 20 50 سبک 0.75      
10 1400 20 50 سنگین 1.1      
11 1400 50 50 سبک 1.1      
12 1400 50 50 سنگین 1.5      

 

 

پمپ HFP 4 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 30 سبک 0.55      
2 700 20 30 سنگین 0.75      
3 700 50 30 سبک 0.75      
4 700 50 30 سنگین 1.1      
5 900 20 40 سبک 0.75      
6 900 20 40 سنگین 1.1      
7 900 50 40 سبک 1.1      
8 900 50 40 سنگین 1.5      
9 1400 20 65 سبک 1.1      
10 1400 20 65 سنگین 1.5      
11 1400 50 65 سبک 1.5      
12 1400 50 65 سنگین 2.2      

 

 

پمپ HFP 5 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 60 سبک 1.1      
2 700 20 60 سنگین 1.5      
3 700 50 60 سبک 1.5      
4 700 50 60 سبک 1.5      
5 700 50 60 سنگین 2.2      
6 900 20 83 سبک 1.5      
7 900 20 83 سنگین 2.2      
8 900 50 83 سبک 2.2      
9 900 50 83 سنگین 3      

 

 

پمپ HFP 6 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 103 سبک 2.2      
2 700 20 103 سنگین 3      
3 700 50 103 سبک 3      
4 700 50 103 سنگین 4      
5 900 20 133 سبک 3      
6 900 20 103 سنگین 4      
7 900 50 133 سبک 4      
8 900 50 133 سنگین 5.5      

پمپ VG-2 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700   20 سبک-سنگین 0.55 2    
2 700   20 سبک-سنگین 0.75 5    
3 700   20 سبک-سنگین 1.1 8    
4 900   30 سبک-سنگین 0.75 2    
5 900   30 سبک-سنگین 1.1 5    
6 900   30 سبک-سنگین 1.5 8    
7 1400   40 سبک-سنگین 1.1 2    
8 1400   40 سبک-سنگین 1.8 5    
9 1400   40 سبک-سنگین 2.2 8    

 

 

پمپ VG-3 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700   30 سبک-سنگین 0.75 2    
2 700   30 سبک-سنگین 1.1 5    
3 700   30 سبک-سنگین 1.5 8    
4 900   60 سبک-سنگین 1.1 2    
5 900   60 سبک-سنگین 1.5 5    
6 900   60 سبک-سنگین 2.2 8    
7 1400   85 سبک-سنگین 1.5 2    
8 1400   85 سبک-سنگین 2.2 5    
9 1400   85 سبک-سنگین 3 8    

 

پمپ VG-4 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700   50 سبک-سنگین 1.1 2    
2 700   50 سبک-سنگین 1.5 5    
3 700   50 سبک-سنگین 2.2 8    
4 900   75 سبک-سنگین 1.5 2    
5 900   75 سبک-سنگین 2.2 5    
6 900   75 سبک-سنگین 3 8    
7 1400   100 سبک-سنگین 2.2 2    
8 1400   100 سبک-سنگین 3 5    
9 1400   100 سبک-سنگین 4 8    

 

 

پمپ VG-5 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700   75 سبک-سنگین 1.5 2    
2 700   75 سبک-سنگین 2.2 5    
3 700   75 سبک-سنگین 3 8    
4 900   95 سبک-سنگین 2.2 2    
5 900   95 سبک-سنگین 3 5    
6 900   95 سبک-سنگین 4 8    

 

پمپ VG-6 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700   140 سبک-سنگین 2.2 2    
2 700   140 سبک-سنگین 3 5    
3 700   140 سبک-سنگین 4 8    
4 900   185 سبک-سنگین 3 2    
5 900   185 سبک-سنگین 4 5    
6 900   185 سبک-سنگین 5.5 8    

 

پمپ WHF 3 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 25 سنگین 0.5 2 "1 "1
2 700 50 25 سبک 0.55 5 "1 :1
3 700 50 25 سنگین 0.75 5 "1 "1
4 900 20 32 سبک 0.55 2 "1 "1
5 900 20 32 سنگین 0.75 2 "1 "1
6 900 50 32 سبک 0.75 5 "1 "1
7 900 50 32 سنگین 1.1 5 "1 "1
8 1400 20 50 سبک 0.75 2 "1 "1
9 1400 20 50 سنگین 1.1 2 "1 "1
10 1400 50 50 سبک 1.1 5 "1 "1
11 1400 50 50 سنگین 1.5 5 "1 "1
12 700 50 25 سنگین 0.75 5 "1 "1

 

پمپ WHF 4 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 30 سبک 0.55 2 1.1/4 1.1/4
2 700 20 30 سنگین 0.75 2 1.1/4 1.1/4
3 700 50 30 سبک 0.75 5 1.1/4 1.1/4
4 700 50 30 سنگین 1.1 5 1.1/4 1.1/4
5 900 20 40 سبک 0.75 2 1.1/4 1.1/4
6 900 20 40 سنگین 1.1 2 1.1/4 1.1/4
7 900 50 40 سبک 1.1 5 1.1/4 1.1/4
8 900 50 40 سنگین 1.5 5 1.1/4 1.1/4
9 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4 1.1/4
10 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4 1.1/4
11 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4 1.1/4
12 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4 1.1/4

 

پمپ WHF 5 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 60 سبک 1.1      
2 700 20 60 سنگین 1.5      
3 700 50 60 سبک 1.5      
4 700 50 60 سبک 1.5      
5 700 50 60 سنگین 2.2      
6 900 20 83 سبک 1.5      
7 900 20 83 سنگین 2.2      
8 900 50 83 سبک 2.2      
9 900 50 83 سنگین 3      

 

 

پمپ WHF 6 - مشخصات فنی

 

ردیفدور (دقیقه)ارتفاع انتقال (متر)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار(اتمسفر)دهانه دهشدهانه مکش
1 700 20 103 سبک 2.2      
2 700 20 103 سنگین 3      
3 700 50 103 سبک 3      
4 700 50 103 سنگین 4      
5 900 20 133 سبک 3      
6 900 20 103 سنگین 4      
7 900 50 133 سبک 4      
8 900 50 133 سنگین 5.5      
Go to top