-

-

 

دوسر شافت فلنچ دار

 

-

 

شافت مستقیم پایه دار

 

-

 

دوسر شافت هالو شفت

 

 

 

شافت مستقیم فلنچ دار

 

-

 

 

 

Go to top